Skip to main content

ข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 บริษัทไหนทำรายได้รวมได้มากที่สุด

13 มิถุนายน 2567
  • จังหวัดอุบลธานเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ​ ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 1,869,806 คน
  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุบลราชธานี (GPP) ในปี พ.ศ.2564 คือ 135,617 ล้านบาท และมีรายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 78,275 บาท

 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภาค และอันดับที่ 5 ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่าแก่ ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง และประเพณีที่ขึ้นชื่อ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

ในด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุบลราชธานี (GPP) ในปี พ.ศ.2564 คือ 135,617 ล้านบาท และมีรายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 78,275 บาท โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นอยู่กับภาคการขายส่งขายปลีก ภาคการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาขนส่งและการคมนาคมเป็นสำคัญ​ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่สามารถทำรายได้รวมได้สูงสุด 10 อันดับของจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2565[1] มีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1: บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจในกลุ่ม 47525 ร้ายขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้งานได้ด้วยตัวเอง โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 31,559,555,101 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 21.65%

อันดับที่ 2: บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด

บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 47113 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท โดยบริษัททำรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ได้ทั้งหมด 5,984,077,782 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 23.37%

อันดับที่ 3: บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด C การผลิต และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 11011 การผลิตสุรากลั่น มีรายได้รวมทั้งหมดในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 4,946,692,690 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 2.29%

อันดับที่ 4: บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่ในหมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 01462 การเลี้ยงไก่เนื้อ บริษัทสามารถทำรายได้รวม ประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 4,828,078,350 บาท มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 33.70%

อันดับที่ 5: บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) คือธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดไว้ในหมวด C การผลิต เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 3,916,572,494 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 4.36%

อันดับที่ 6: บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด

บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจในกลุ่ม 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ซึ่งในปี พ.ศ.2565 บริษัททำรายได้รวมได้ 3,772,326,248 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 10.65%

อันดับที่ 7: บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 3,616,276,999 บาท และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 2.16%

อันดับที่ 8: บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวดธุรกิจ C การผลิต และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง มีรายได้รวมประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 3,153,737,142 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 36.37%

อันดับที่ 9: บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด

บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด C การผลิต และอยู่ในกลุ่ม 10802 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัททำรายได้รวม ได้ทั้งหมด 2,773,044,356 บาท ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 19.05%

อันดับที่ 10: บริษัท โฮมฮับ จำกัด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ถูกจัดให้อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยบริษัทมีรายได้รวมทั้งหมดในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 2,706,049,099 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 7.35%
 


[1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ Creden Data (https://data.creden.co/

เนื้อหาล่าสุด