Skip to main content

เกี่ยวกับเรา "ทุนท้องถิ่น"

ทุนท้องถิ่น.com

เพราะทุนไม่ใช่แค่เงิน แต่คือคน แรงงาน เวลา และศักยภาพ
พบกับข่าวสารที่เป็นต้นทุนจากท้องถิ่นทั่วไทยได้เร็วๆ นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวภูมิภาคในการสื่อสารนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

https://ทุนท้องถิ่น.com