Skip to main content

มองเศรษฐกิจ “อำนาจเจริญ” ปี 2565 “เอี่ยมอำนาจแป้งมัน” มีรายได้รวมกว่า 1.6 พันล้านบาท

13 มิถุนายน 2567
  • จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดลำดับที่ 75 ของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีประชากรของจังหวัดจำนวนทั้งหมด 375,382 คน
  • ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอำนาจเจริญมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อยู่ที่ 21,693 ล้านบาท และมีรายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 77,048 บาท

 

จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทั้งจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ โดยชื่อจังหวัดอำนาจเจริญนั้นเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรและมีความหมายตามตัว ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดลำดับที่ 75 ของประเทศ

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ทั้งการทำนาและการปลูกพืชไร่ โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวหอมะลิ มันสำปะหลัง ปอแก้ว ถั่วลิสง ขณะที่การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นโรงสีข้าว และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทั้งนี้ 10 บริษัทที่ที่ทำรายได้มากที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2565[1] มีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1: บริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด

บริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในกลุ่ม C การผลิต และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,666,958,917 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 79.32%

อันดับที่ 2: บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ถูกจัดอยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน สามารถทำรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ได้ทั้งหมด 1,316,784,889 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 7.86%

อันดับที่ 3: บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด

บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ซึ่งในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 792,939,925 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 7.71%

อันดับที่ 4: บริษัท สุรชัยอำนาจปิโตรเลี่ยม จำกัด

บริษัท สุรชัยอำนาจปิโตรเลี่ยม จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดไว้ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม โดยบริษัทมีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 615,415,212 บาท มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 26.51%

อันดับที่ 5: บริษัท โรงสีโชคประเสริฐอำนาจเจริญ

บริษัท โรงสีโชคประเสริฐอำนาจเจริญ จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด C การผลิต และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 10611 การสีข้าว โดยมีรายได้รวมทั้งหมดในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 460,547,183 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 12.55%

อันดับที่ 6: บริษัท ถาวรการค้าอำนาจ

บริษัท ถาวรการค้าอำนาจ คือธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 47221 การขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ทั้งหมด 400,711,529 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 19.62%

อันดับที่ 7: บริษัท ลานทอง มุกดาหาร

บริษัท ลานทอง มุกดาหาร เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดไว้ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 369,242,144 บาท โดยเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 53.35%

อันดับที่ 8: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด

บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 47524 การขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยบริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด ประจำปั พ.ศ.2565 อยู่ที่ 348,832,899 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 32.98%

อับดับที่ 9: บริษัท พัชราภรณ์บริการ

บริษัท พัชราภรณ์บริการ จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยเป็นธุรกิจในกลุ่ม 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม บริษัทมีรายได้รวมของปี พ.ศ.2565 ทั้งหมด 348,465,131 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 25.14%

อันดับที่ 10: บริษัท อำนาจเจริญ กรุ๊ป

บริษัท อำนาจเจริญ กรุ๊ป เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด F การก่อสร้าง และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย โดยปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 323,688,560 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 211.70% 

 


[1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ Creden Data (https://data.creden.co/

เนื้อหาล่าสุด