Skip to main content

“พริก” พืชเศรษฐกิจ “พลิก” ชีวิตเกษตรกร อ.สูงเม่น

18 พฤษภาคม 2567

สวนพริกบ้านดอนแท่น แห่งแรกของอำเภอสูงเม่น สร้างรายได้เสริมกับชาวบ้านที่ทำอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักพืช พื้นบ้านสมุนไพร บ้านดอนแท่น ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้ปลูกพริก ซีอาน 113 เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมทำซอสพริก โดยมีบริษัทไกรทองอินเตอร์ฟู๊ด หนองม่วงไข่ รับซื้อประกันราคา รับซื้อจนหมดฤดูกาล โดยชาวสวนได้วางระบบน้ำเป็นระบบ เนื่องมีระบบน้ำชลประทานอ่างแม่มาน เปิดน้ำช่วยเหลือตลอด 

จึงทำให้ต้นพริกเจริญเติบโต พื้นที่ปลูกพริกใหม่ยังไม่มีโรคที่เกี่ยวกับต้นพริกระบาด เป็นแหล่งปลูกพริกแห่งแรกของ อ.สูงเม่น แต่เกษตรกรต้องมีความขยันและเอาใจใส่  การเก็บผลผลิตได้เป็นอย่างน่าพอใจ เกิดอาชีพรับจ้างในสวนพริก ทำให้ต่อไปชาวบ้านจะมีรายได้รับจ้างในสวนพริกสร้างรายได้เข้าชุมชนหลังฤดูทำนาจนเข้าสู่ฤดูแล้ง

พริกใช้ระยะเวลาปลูก 3 เดือน  เก็บพริกขายได้ 6 เดือน ขณะนี้เก็บพริกได้ 2 เดือน ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ มี  นายวสันต์ ปรามาลย์  นายก อบต.ดอนมูลให้การสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท ในการทดลองปลูกพริกครั้งแรก โดยมีสัญญาการคืนทุน ปีละสองหมื่น เป็นเวลา 5 ปี  เป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านเริ่มมีความหวัง 

คาดว่าปีต่อไป หลังฤดูทำนาจะมีสวนพริกในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทดแทนการปลูกข้าวโพด ที่ราคาไม่แน่นอน นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชาว ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ที่จะต่อยอดพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรในอนาคต

 

พริก
พริก
พริก
พริก
พริก
พริก
พริก
เนื้อหาล่าสุด