Skip to main content

‘กระจูดรายา’ ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างมูลค่าให้วัชพืชท้องถิ่นนราธิวาส

  

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง (กลุ่มกระจูดรายา) กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการผลิตและแปรรูปกระเป๋าใบงามที่นายกรัฐมนตรีไทยถือขณะเยือนปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศสครั้งล่าสุด และกลายมาเป็นข่าวดังต่อเนื่องกันหลายวัน


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หรือ ‘กลุ่มกระจูดรายา’ เป็นการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านเพื่อหาวิธีแปรรูปเสื่อกระจูดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 


กุเเวรายะ กุโน ประธานกลุ่มกระจูดรายา เล่าว่า คนรุ่นแม่สานเสื่อกระจูดมาแต่เดิม โดยที่กระจูดเป็นพืชท้องถิ่นที่มีอยู่มากในนราธิวาส ขึ้นทั่วไปตามพื้นที่นาและป่าพรุ แต่เมื่อนำกระจูดมาผลิตเป็นเสื่อออกมาแล้วกลับไม่มีตลาดรองรับ หรือแหล่งที่นำไปขาย จึงเกิดความคิดที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปเสื่อกระจูดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนในการออกแบบและการตลาด โดยที่วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง


ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีในการดำเนินการ ถึงปัจจุบัน ‘กลุ่มกระจูดรายา’ มีสมาชิกรวมกว่า 100 คนจาก 20 ครัวเรือน และขยายเครือข่ายไปในอีก 4 หมู่บ้าน โดยที่สมาชิกราว 70 เปอร์เซ็นต์เป็นเยาวชนคนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนในการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเยาวชนได้วันละราว 300 บาท เป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับครอบครัว

 
ประธานกลุ่มกระจูดรายาบอกว่า หลังภาพนายกรัฐมนตรีถือกระเป๋ากระจูดรายาเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดีย ความต้องการซื้อสินค้าจากกระจูดรายาเพิ่มสูงขึ้น มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากภายในไม่กี่วัน ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่า เป็น 60,000 – 70,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้รายได้ของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย


เธอบอกว่า ตอนนี้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดเปลี่ยนไปจากที่เคยอาชีพเสริมของเกษตรกรในหมู่บ้านมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้สมาชิกได้ราว 5-6 พันบาทต่อเดือนแล้ว 


ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้ที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดง 

เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
หรือทางเฟซบุ๊กเพจ กระจูดรายา 

โทรศัพท์ 089-2988567