Skip to main content

เปิดข้อมูล 10 บริษัทรายได้สูงสุด สะท้อนเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565

13 มิถุนายน 2567
  • จังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีประชากรทั้งหมด 1,454,730 คน
  • ในปี พ.ศ.2564 จังหวัดศรีสะเกษมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เป็น 78,658 ล้านบาท ขณะที่รายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 83,332 บาท

 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้ของจังหวัดเป็นที่สูง และค่อยๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูล โดยเป็นอีกจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยมีชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองนับพันปีนับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ มากมาย เช่น ส่วย เขมร ลาว และเยอะ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้

โครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ 3 อันดับแรก ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร ภาคการขายส่ง-ขายปลีก และภาคการศึกษา โดยในปี พ.ศ.2564 มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เป็น 78,658 ล้านบาท ขณะที่รายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 83,332 บาท สำหรับภาคธุรกิจนั้นมี 10 บริษัทที่ทำรายได้มากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565[1] มีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1: บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด

บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด ถือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัททำรายได้รวมได้ทั้งหมด 3,348,934,813 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 6.58%

อันดับที่ 2: บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด

บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจ C การผลิต เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถทำรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 2,696,936,333 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มจึ้น 33.25%

อันดับที่ 3: บริษัท มาลีธารทิพย์ จำกัด

บริษัท มาลีธารทิพย์ จำกัด นับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ.2565 บริษัทสามารถทำรายได้รวมทั้งหมด 1,663,648,058 บาท ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 3.10%

อันดับที่ 4: บริษัท อึ้งแซเฮง

บริษัท อึ้งแซเฮง เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลุ่มธุรกิจ 77309 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องอุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยปี พ.ศ.2565 บริษัทสามารถทำรายได้รวมได้ทั้งหมด 1,433,230,048 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 36.28%

อันดับที่ 5: บริษัท มหามงคลรัฐ จำกัด

บริษัท มหามงคลรัฐ จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด C การผลิต และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 10611 การสีข้าว บริษัทสามารถทำรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ได้ทั้งหมด 1,342,164,662 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 56.68%

อันดับที่ 6: บริษัท โรงสี ต.ไทยเจริญ จำกัด

บริษัท โรงสี ต.ไทยเจริญ จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่ในหมวดธุรกิจ C การผลิต และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10611 การสีข้าว ซึ่งมีรายได้รวมทั้งหมดของปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 1,301,501,156 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 62.06%

อันดับที่ 7: บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,144,319,659 บาท และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 3.77%

อันดับที่ 8: บริษัท ยิ่งดี 99 จำกัด

บริษัท ยิ่งดี 99 จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว โดยรายได้รวมของบริษัทประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 1,038,100,332 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 25.43%

อันดับที่ 9: บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ถูกจัดอยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ในปี หพ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,037,885,852 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 4.93%

อันดับที่ 10: บริษัท แม่ประทาน จำกัด

บริษัท แม่ประทาน จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด G การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป โดยปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,001,845,436 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 9.65%
 


[1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ Creden Data (https://data.creden.co/

เนื้อหาล่าสุด