Skip to main content

ข้อมูลเศรษกิจ “นราธิวาส” และ 10 บริษัทที่ทำรายได้สูงสุดของจังหวัดในปี พ.ศ.2565

13 มิถุนายน 2567
  • จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศ มีประชากรทั้งหมด 814,121 คน
  • จังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product หรือ GPP) ในปี พ.ศ.2564 อยู่ที่ 45,288 ล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 61,787 บาท

 

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยชื่อ “นราธิวาส” เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 มีความหมายว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูปัตตานีเป็นส่วนใหญ่

ในแง่เศรษฐกิจ จังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product หรือ GPP) ในปี พ.ศ.2564 อยู่ที่ 45,288 ล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 61,787 บาท โดย 10 บริษัทที่สามารถทำรายได้สูงสุดของจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2565[1] มีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1: บริษัท ปาล์มโต จำกัด

บริษัท ปาล์มโต จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด C การผลิต และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 10420 การผลิตน้ำมันปาล์ม โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัททำรายได้รวมได้ทั้งหมด 1,709,414,423 บาท มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 47.62%

อันดับที่ 2: บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถูกจัดให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในหมวด F การก่อสร้าง และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 42101 การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ บริษัทสามารถทำรายได้รวม ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งหมด 920,312,902 บาท ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 1.34%

อันดับที่ 3: บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด F การก่อสร้าง และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งมีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 792,638,270 บาท เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 17.52%

อันดับที่ 4: บริษัท นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์

บริษัท นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ และถูกจัดให้อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 45401 การขายจักรยานยนต์ ในปี พ.ศ.2565 บริษัททำรายได้รวมทั้งหมด 767,335,784 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 2.92%

อันดับที่ 5: บริษัท พี.ไอ.วัสดุก่อสร้าง 1997

บริษัท พี.ไอ.วัสดุก่อสร้าง 1997 คือธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยมีรายได้รวม ในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 749,385,218 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 22.10%

อันดับที่ 6: บริษัท เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด F การก่อสร้าง และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ซึ่งบริษัทสามารถทำรายได้รวม ประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 620,268,974 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 9.87%

อันดับที่ 7: บริษัท อารีย์มัง เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท อารีย์มัง เอ็นจิเนียริ่ง คือธุรกิจขนาดใหญ่ ถูกจัดให้อยู่ในหมวด F การก่อสร้าง และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย โดยบริษัทมีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ทั้งหมด 492,789,268 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 8.73%

อันดับที่ 8: บริษัท รุสลันโยธา

บริษัท รุสลันโยธา จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด F การก่อสร้าง และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 42101 การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ ในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 428,439,804 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 55.49%

อันดับที่ 9: บริษัท โกลก เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท โกลก เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิิจ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยบริษัททำรายได้รวม ประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 377,633,200 บาท เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 11.81%

อันดับที่ 10: บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด

บริษัท เฉลิมยศพัฒนา จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด F การก่อสร้าง และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 368,698,952 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิิ่มขึ้น 12.93%
 


[1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ Creden Data (https://data.creden.co/

เนื้อหาล่าสุด