Skip to main content

เปิดเศรษฐกิจเมืองอุตรดิตถ์ ปี 65 น้ำตาลไทยเอกลักษณ์โตกว่าปีที่แล้วถึง 62.98%

  • จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองรอยต่อทางวัฒนธรรม มีประชากรในจังหวัดรวม 442,949 คน
  • รายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ระบุว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product หรือ GPP) 41,937 ล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) คือ 103,567 บาท

 

อีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือของไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนและเมืองลับแล คงหนีไม่พ้น “อุตรดิตถ์” ซึ่งเป็นจังหวัดที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองรอยต่อทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานวัฒนธรรมสยาม วัฒนธรรมล้านนา และวัฒนธรรมล้านช้าง เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากจะเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีความงดงามของธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร และมีความหลากหลายของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร ขณะที่รองลงไปคือการอุตสาหกรรม การประมง และการพาณิชย์ ซึ่งจากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ระบุว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product หรือ GPP) 41,937 ล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) คือ 103,567 บาท ทั้งนี้ 10 บริษัทในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ทำรายได้รวมสูงสุด ในปี พ.ศ.2565[1] มีดังต่อไปนี้

 

อันดับที่ 1: บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด C การผลิต ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ ซึ่งในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 3,763,919,876 บาท และเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 62.98% 

 

อันดับที่ 2: บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 64929 การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และมีรายได้รวม ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งหมด 2,326,776,637 บาท ขณะที่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 25.94%

 

อันดับที่ 3: บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด

บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด C การผลิต ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10611 การสีข้าว และในปี พ.ศ.2565 มีรายได้รวม 2,249,393,255 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 89.85%

 

อันดับที่ 4: บริษัท สุธี เครื่องดื่ม จำกัด

บริษัท สุธี เครื่องดื่ม จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ถูกจัดอยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 902,546,069 บาท ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 3.10%

 

อันดับที่ 5: บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 809,779,892 บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 9.90%

 

อันดับที่ 6: บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ทั้งหมด 740,240,060 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 18.71%

 

อันดับที่ 7: บริษัท ทีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ทีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดไว้ในหมวด A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 01499 การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และปี พ.ศ.2565 มีรายได้รวม 731,826,490 บาท ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 23.73%

 

อันดับที่ 8: บริษัท จุ้ยเจริญกิจ

บริษัท จุ้ยเจริญกิจ เป็นธุกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 ที่ 708,639,786 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 33.80%

 

อันดับที่ 9: บริษัท อีซูซุ อุตรดิตถ์ ฮกอันตึ๊ง จำกัด

บริษัท อีซูซุ อุตรดิถต์ ฮกอันตึ๊ง จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดให้อยู่หมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ขณะที่ปี พ.ศ.2565 มีรายได้รวม 670,980,935 บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 23.54%

 

อันดับที่ 10: บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ ที่มีรายได้รวมในปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 637,324,335 บาท ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 21.50%
 


[1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ Creden Data (https://data.creden.co/