Skip to main content

‘โรงเรียนชาวเลปะนาเระ’ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยว จ.ปัตตานี

2 มิถุนายน 2567

 

 

สุไลมาน ดาราโอะ กรรมการชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหาดปะนาเระจากที่ไม่มีอะไรเลย จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางละเล และชุมชนการท่องเที่ยว สร้างโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่

สุไลมาน เป็นลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระที่มีส่วนอย่างมากที่ค่อยๆ พัฒนาชายหาดปะนาเระมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปลูกต้นไม้ จัดระเบียบจุดจอดเรือประมง ร่วมกันเปิดตลาดสินค้าชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อม จนทำให้เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ จ.ปัตตานี

ส่วนทำการของชมรมประมงพื้นบ้าน ได้พัฒนาจนเป็นแหล่งเรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ศูนย์ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับทะเล ชายหาดและการทำประมง สำหรับเด็กนักเรียนและคนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยมีแผนที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนชาวเลต่อไป

ทางชมรมฯ ยังได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนชาวเลปะนาเระขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะตั้งศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นศูนย์แปรรูปอาหารทะเลสด คาดว่าจะเปิดศูนย์ได้ภายในปีนี้

อ่านเรื่องราวของ ‘สุไลมาน ดาราโอะ’ ผู้พัฒนา ‘หาดปะนาเระ’ เป็นชุมชนท่องเที่ยว
 

 

เนื้อหาล่าสุด